Regulamin

Regulamin

Rajd Rowerowy pn. „Roztoczański Rowerowy Rajd Niepodległości – Green Velo 2018” 26 maja 2018 r.

I.     Organizator:

–       Powiat Lubaczowski

II. Współorganizatorzy:

–       Województwo Podkarpackie,

–       Związek Międzygminny ,,Ziemia Lubaczowska”,

–       Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

 III. Partnerzy:

– Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

– Green Velo,

– Bank Spółdzielczy w Lubaczowie,

– Polska Siarka Sp. z o.o. w Sandomierzu

– Miasto Lubaczów,

– Gmina Lubaczów,

– Gmina Horyniec – Zdrój,

– Gmina Cieszanów,

– Gmina Narol

– Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

–  Nadleśnictwo Narol,

–  Nadleśnictwo Lubaczów,

–  Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe,

–  Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej ,,Leliwa”,

– PGNiG,

– Gobarto S. A.,

– Voice – Net Sp. z o.o.,

– Muzeum Kresów w Lubaczowie,

– Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. 

IV. Cele rajdu:

– oddanie hołdu Polakom, którzy mieli wkład w odzyskanie przez Polskę wolności oraz zaprezentowanie uczestnikom miejsc i symboli 
z przeszłości upamiętniające wydarzenia związane z walkami o niepodległość,

– uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,

– popularyzacja turystyki rowerowej i geoturystyki na trasie i w korytarzu wschodniego szlaku Green Velo,

– promocja walorów turystyczno-krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego oraz geologicznego Roztocza na terenie województwa podkarpackiego,

– promowanie aktywnego spędzania czasu,

– popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

 V. Termin i miejsce

Rajd rowerowy odbędzie się 26 maja 2018 r. na terenie powiatu lubaczowskiego (szczegóły w programie rajdu).

 VI. Trasa rajdu

1. Przebieg trasy: START – Pomnik Niepodległości Bohaterów i Ofiar II Wojny Światowej na skrzyżowaniu ulic Tadeusza Kościuszki
i Henryka Sienkiewicza w Lubaczowie, przejazd koło cmentarza komunalnego w Lubaczowie (Mogiła Obrońców Lubaczowa i Baszni Dolnej z 1918 r.), przejazd koło cmentarza wojennego na tzw. ,,Żelichówce” w Lubaczowie, Podlesie (drewniany Krzyż w lipach, ,,Pastorówka”), Horyniec – Zdrój (pomnik Niepodległości), przejazd przez Nowe Brusno (pomnik Niepodległości), Płazów (pomnik Niepodległości), przejazd przez Rudę Różaniecką (Zespół Szkół im. kpt. Władysława ,,Tygrysa” Ważnego), Uroczysko Kobylanka (pomnik upamiętniający miejsce walk, które rozegrały się podczas Powstania Styczniowego), META – teren kąpieliska ,,Wędrowiec” 
w Cieszanowie.

2. Długość trasy: ok. 73 km.

 VII. Warunki i zasady uczestnictwa

Szczegóły w dokumencie pn. ,,Warunki i zasady uczestnictwa w ,,Roztoczańskim Rowerowym Rajdzie Niepodległości – Green Velo 2018”

VIII. Nagrody dla uczestników rajdu (szczegóły w dokumencie pn. ,,Regulamin loterii”)

1. Rowery trekkingowe – loteria dla uczestników rajdu rowerowego.

2. Loteria fantowa – nagrody, w tym akcesoria rowerowe otrzymają uczestnicy rajdu, których numery startowe zostaną wylosowane z puli numerów.

3.  Konkurs Green Velo.

IX.  Ochrona wizerunku uczestników rajdu

1. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora oraz w sprawozdaniach z imprezy turystycznej.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

3. Podstawę prawną w/w punktów stanowi ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.).

 X. Postanowienia końcowe

1.Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

2.Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje w nim na własną odpowiedzialność.

3. Organizator zapewnia:

– zabezpieczenie medyczne w trakcie imprezy – ratownik medyczny w karetce pogotowia ratunkowego poruszający się za uczestnikami rajdu,

– serwis rowerowy – serwisant oprócz pomocy przy naprawie roweru, będzie dysponował przyczepą rowerową oraz kilkoma rowerami na ewentualną podmianę.

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, 
w trakcie lub po zakończeniu imprezy rowerowej ani odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników imprezy rowerowej.

3. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 

XI. Pozostałe informacje:

 1. Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów poprzez kontakt osobisty z wypożyczalnią w Zwierzyńcu  http://zwierzyniec-rowery.pl//, Tel.: 601 507 306.

Koszt wypożyczenia roweru 25 zł / szt.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprezy.

3. Program Rajdu, Warunki i zasady uczestnictwa oraz Regulamin loterii stanowią integralną część Regulaminu.

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

KLAUZULA INFORAMCYJNA W ZAKRESIE PRAW UCZESTNIKA RAJDU DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

            Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119) informuje się, że:

1) administratorami danych osobowych uczestnika rajdu są Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów oraz MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36,

2) dane osobowe uczestnika rajdu przetwarzane będą w celach organizacyjnych i promocyjnych Roztoczańskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości – Green Velo 2018, na podstawie art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119),

3) odbiorcami danych osobowych uczestnika rajdu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4) odbiorcami danych osobowych uczestnika rajdu mogą być media publiczne, przypadki te nie obejmują wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących wprowadzania lub aktualizacji danych uczestnika rajdu, zakres działań obejmuje jedynie promocję wydarzenia, podczas której media publiczne mogą mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane,

5) dane osobowe uczestnika rajdu przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z organizacji i promocji w/w wydarzenia,

6) uczestnik rajdu posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,

7) uczestnik rajdu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem dobrowolnym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową uczestnictwa w Roztoczańskim Rowerowym Rajdzie Niepodległości – Green Velo 2018.

 Kontakt:

 Biuro Rajdu: tel 16 632 87 17, 16 632 87 19Warunki i zasady uczestnictwa

w ,,Roztoczańskim Rowerowym Rajdzie Niepodległości – Green Velo 2018”

I.  Warunki uczestnictwa

1. Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://system.timedo.pl  do dnia 11 maja 2018 r.

2. Uczestnicy rajdu są zobowiązani dokonać akceptacji oświadczeń w formie załączników, które będą dostępne podczas elektronicznej rejestracji uczestnika rajdu:

· „oświadczenie”, że stan zdrowia pozwala na udział w rajdzie, start na własną odpowiedzialność – załącznik nr 1,

· ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celach organizacyjnych i promocyjnych rajdu zgodnie 
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z warunkami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119) – załącznik nr 2,

· ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych rajdu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) – załącznik nr 3,

·„oświadczenie” odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach, zobowiązanie się do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zwłaszcza w tych częściach rajdu, których trasa przebiegać będzie drogami publicznymi – załącznik nr 4,

· „oświadczenie” o zapoznaniu się z regulaminem rajdu – załącznik nr 5.

3. Uczestnikami rajdu mogą być wszyscy miłośnicy aktywnych form wypoczynku z uwzględnieniem wymagań zawartych w Regulaminie.

4. W rajdzie mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcy. Udział osób niepełnoletnich jest możliwy po dostarczeniu do biura rajdu, najpóźniej do dnia 11 maja 2018 r. pisemnej deklaracji – załącznik nr 6, zwalniającej organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie przejazdu. Deklaracja powinna być podpisana przez rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcę.

5. Udział w rajdzie jest możliwy tylko przy wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia, uiszczenia opłaty startowej na rachunek bankowy Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr r-ku: 66 9101 0003 2001 0016 1655 0001, tytuł wpłaty: ,,Opłata startowa Rajd Niepodległości”, 
a w dniu rajdu podpisaniu listy obecności, odebraniu pakietu startowego i numeru startowego.

6. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uczestników jest ograniczona do 300 osób.

7. Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 20,00 zł. Opłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji.

8. Warunkiem poprawnego zgłoszenia będzie uiszczenie opłaty startowej w terminie do dnia 11 maja 2018 r. Osoby które nie dokonały opłaty we wskazanym terminie zostaną skreślone z listy startowej uczestników.

9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ewentualnie niniejszą opłatę można przenieść na innego uczestnika, po kontakcie mailowym z organizatorem (z adresu użytego w rejestracji). 

II. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
2. Uczestnikom imprezy rowerowej zaleca się jazdę w kasku rowerowym oraz wyposażenie się w stosowny ubiór oraz akcesoria adekwatne do pogody (peleryna przeciwdeszczowa, krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne). 
3. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower, którego wyposażenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez jej uczestników. 
5. W trakcie trwania rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Każdy kto złamie ten zakaz może zostać wykluczony z rajdu przez organizatorów. 
6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do utrzymywania się w grupie, unikania gwałtownego hamowania i przyspieszeń, planowana średnia prędkość przejazdu wynosi ok. 15 km/h. 
7. Każdy uczestnik bezwzględnie powinien dostosować się do poleceń organizatorów oraz Policji i innych obecnych na rajdzie służb. 
8. Służby porządkowe Organizatora będą stanowiły osoby ubrane w kamizelki z widocznymi napisami „organizator”. 
9. Uczestnik zgłasza wszelkie problemy organizatorom, w tym pogorszenie się samopoczucia i zdrowia. 
10. Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za uczestników, którzy samowolnie opuszczą rajd oraz za wynikłe zdarzenia drogowe z udziałem tych osób. 
11. Ze względu na rekreacyjny charakter imprezy rowerowej, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie imprezy.wersja na dzień 23.05.2018 r.

REGULAMIN LOTERII 
,,Roztoczańskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości – Green Velo 2018”

1) Losowanie nagród odbędzie się w dniu 26.05.2018 r. po zakończeniu rajdu rowerowego, na terenie kąpieliska ,,Wędrowiec” 
w Cieszanowie.

2) Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj.: 1,2,3… i będą odpowiadać numerowi startowemu uczestnika rajdu, który otrzyma na starcie.

3) W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją oraz sponsorzy.

4) Losy zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

5) W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

6) Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

7)  Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania, na terenie kąpieliska ,,Wędrowiec” w Cieszanowie (miejsce mety), na podstawie pisemnego potwierdzenia odbioru nagród sporządzonego przez organizatora loterii.

8) Aby wszyscy uczestnicy mieli jednakową szansę wylosowania w loterii nagrody głównej tj. roweru trekkingowego, obędzie się ona 
w pierwszej kolejności, a po jej wręczeniu, przeprowadzona zostanie loteria fantowa pozostałych nagród.

9) Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.

10) Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119).